12 12
Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Đơn vị thực hiện: Bộ kế hoạch và đầu tư Địa bàn: Do cộng đồng định hướng – mở và linh hoạt, hoạt động xuất phát từ nhu cầu và đặc điểm...

Ngày 12/12/2020