Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/03/2024 Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng dự án phát triển hệ thống lương thực thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng
2111/BNN-KTHT 25/03/2024 V/v rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
03/VPTT 22/03/2024 V/v xin ý kiến góp ý hoàn thiện Sổ tay Hướng dẫn xây dựng dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng
1599/VPCP-NN 12/03/2024 V/v phân công một PTTgCP làm Trưởng BCĐ Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói”
380/TTr-BNN-KTHT 12/01/2024 Tờ trình Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân công một Phó Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói"
382/BNN-KTHT 12/01/2024 Công văn xin ý kiến Bộ Ngành - V/v góp ý Kế hoạch triển khai chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
383//BNN-KTHT 12/01/2024 Công văn xin ý kiến địa phương - V/v góp ý Kế hoạch triển khai chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
1453/QĐ-TTg 23/11/2023 Quyết định số 1453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phân công Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025
300/QĐ-TTg 28/03/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030
6584/BNN-KTHT 03/10/2022 Công văn V/v đề nghị phân công Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động Không còn nạn đói ở Việt Nam
2980/QĐ-BNN-KTHT 05/08/2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025
04/2022/TT-BNNPTNT 11/07/2022 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
3487/QĐ-BNN-KTHT 06/08/2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỔ TAY, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ, NGƯỜI DÂN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025
1464/QĐ-BNN-KTHT 20/04/2020 Quyết định Phê duyệt chương trình khung bài giảng tập huấn thí điểm cho cán bộ triển khai xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng và ngươi dân xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng thuộc chương trình
4664/QĐ-BNN-KTHT 26/11/2018 Quyết định điều chỉnh bổ sung danh sách thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia
397/QĐ-BCĐQGKCNĐ 21/09/2018 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hoạt động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
712/QĐ-TTg 12/06/2018 Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động Quốc gia
5328/QĐ-BNN-KTHT 21/12/2017 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia
5328/QĐ-BNN-KTHT 21/12/2017 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình
2364/VPCP-NN 15/03/2017 Công văn số 2364/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ: V/v phân công Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025