Bản đồ thực trạng dinh dưỡng các tỉnh Việt Nam - năm 2021

Số liệu cung cấp bởi Tổng cục thống kê tại www.gso.gov.vn. Xem thêm số liệu năm 2019