Bản đồ thực trạng dinh dưỡng các tỉnh Việt Nam

Số liệu cung cấp bởi Tổng cục thống kê tại www.gso.gov.vn.