Nghiên cứu ban đầu về chính sách hệ thống thực phẩm tại Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Chương trình Nông nghiệp cho Dinh Dưỡng và Sức khỏe (A4NH); Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế - CIAT

PP Tiếp cận: Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng

Địa bàn: Việt Nam

Cách triển khai: Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn khảo sát trực tuyến và khảo sát trực tiếp; sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn để thu thập ý kiến của các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam hoạt động trong 5 lĩnh vực chính có liên quan đến an toàn thực phẩm (an toàn thực phẩm, đa dạng sinh học nông nghiệp, biến đổi khí hậu, thương mại và đô thị hóa); 

Mục tiêu: Cung cấp bức tranh ngắn gọn và toàn cảnh về quan điểm và nhận thức của các nhà hoạch định chính sách cũng như các tác nhân chính tại Việt Nam hoạt động trong các lĩnh cực khác nhau có liên quan trực tiếp đến hệ thống thực phẩm tại Việt Nam

Kết quả: Đã xuất bản 01 báo cáo nhanh về các chính sách có liên quan tới hệ thống thực phẩm tại Việt Nam:
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll16/id/899


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam