Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre được Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (gọi tắt là IFAD)

Đơn vị thực hiện: IFAD Việt Nam

Địa bàn: Về nâng cao nhận thức, phổ biến tri thức, cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu, về nâng cao năng lực lập kế hoạch có lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu… được thực hiện không giới hạn trong phạm vi các xã Dự án, mà mở rộng trên địa bàn tỉnh, trừ Thành phố Bến Tre.

PP tiếp cận: Bến Tre và Trà Vinh

Cách triển khai: Dự án gồm 3 hợp phần, mỗi hợp phần gồm 2 tiểu hợp phần. Phương thức tiếp cận chung dựa vào nhu cầu thích ứng với BĐKH từ cộng đồng, tập trung hỗ trợ người nghèo và mang tính phân cấp để duy trì kết quả bền vững. Các công cụ chính nhằm đạt được mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể là: Tăng cường năng lực thể chế và kế hoạch quản lý thích ứng với BĐKH; 

Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát là nhằm xây dựng các hoạt động đầu tư sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Kết quả: Dự án áp dụng phương pháp dựa vào cộng đồng, phân cấp thực hiện và lồng ghép vào các chương trình, dự án có cùng mục tiêu trên cùng địa bàn để tối ưu hóa các nguồn nhằm tác động các nhóm mục tiêu, phát triển nông thôn và giảm nghèo. 


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam